Dla kogo należy organizować zajęcia socjoterapeutyczne?

Dziecko

Written by:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

To, dla kogo należy organizować zajęcia socjoterapeutyczne, nie wynika wprost z przepisów. Kwestia ta została wyjaśniona w uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z którego usunięto te zajęcia, uzasadniając, że „zajęcia socjoterapeutyczne powinny być adresowane do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym”. Natomiast zajęcia te uwzględniono w rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Zatem należy stwierdzić, że zajęcia te są przewidziane dla tej grupy uczniów (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na wymienione w rozporządzeniu kategorie).

Uwzględniając to, że zajęcia socjoterapeutyczne mogą prowadzić nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem, należy podkreślić, że znajomość modelu aktywnej edukacji i socjoterapii oraz metody pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie nauczyciele zdobywają w zakresie modułu V w standardach kształcenia na specjalności socjoterapia i resocjalizacja. Osoby z przygotowanie w tym zakresie posiadają więc kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Działania o charakterze socjoterapeutycznym zgodnie z §  6 ust. 1 pkt 2 lit.c rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, podejmuje się na rzecz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia socjoterapeutyczne uwzględnia się w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.